ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (30 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 199 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม และคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบแผนงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานทะเบียน และระบบการจัดการโรงแรม ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ชี้แจงกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และความเชื่อมโยงข้อมูลระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นนำเสนอระบบการบริหารจัดการงบประมาณ โดย นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำเสนอระบบงานการเงิน โดย นายเกรียงไกร มูลสาระ หัวหน้างานคลัง นำเสนอการจัดการโรงแรม โดย นายจารุวิทย์ ลังภูลี หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้ และนำเสนอระบบงานทะเบียน โดย อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย นายภาณุมาศ บุตรสีผา หัวหน้างานบริการการศึกษาและสารสนเทศ จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานร่วมกัน ฯลฯ