ประชุมผลักดันข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” (21 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 115 เข้าชม

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล และ คณะทำงานเข้าร่วมประชุมผลักดันข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมวิพากษ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายๆ และสนับสนุนการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ฯลฯ