อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง (18 – 19 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 313 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI TU) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง” ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยหลักสูตรอบรมเริ่มในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล วิทยากรให้ความรู้ การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โดย นายเศรษฐภูมิ บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI TU) พร้อมทีมวิทยากร ได้แก่ 1. นางสาวอุมัยย๊ะ ลูดิง 2. นายเสกสรรค์ ว่องวัฒนาศิลป์ 3. นางสาวอาซีม๊ะ ดามาลอ และ 4. นางสาวเนตรนรินทร์ ตรังคตระการ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ และเพื่อติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอื่นที่คณะ หน่วยงาน
ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ