การประเมินการจัดอันดับของ U-Multirank และ THE World University Ranking 2024 )

เผยเเพร่เมื่อ 181 เข้าชม
  • บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลเพื่อประเมินการจัดอันดับของ U-Mulirank และ THE World University Ranking 2024 คลิกดาวน์โหลด
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1234/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 2024 คลิกดาวน์โหลด
  • แบบเก็บข้อมูล The World University Ranking 2024 Sakon Nakhon Rajabhat University คลิกดาวน์โหลด