ประชุมพิจารณาประเด็นความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 ธันวาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 192 เข้าชม

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมพิจารณาประเด็นความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล เป็นประธานการประชุม 

ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์ รองอธิการบดี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาประเด็นความเสี่ยง จากคณะ สำนัก/สถาบัน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป ฯลฯ