ศึกษาดูงานที่ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (28 พฤศจิกายน 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 210 เข้าชม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล และ ดร.วนัชพร นามหงษา นักวิเทศสหการ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Dr. Yong Li รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ พร้อมด้วยProfessor Zhang Chaohai อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะ ให้การต้อนรับ ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพลาสมา 

พร้อมหารือร่วมกับ Dr. Yong Li รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ ในการสร้างหลักสูตร 2 ปริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics ซึ่งจากการหารือจะมีการศึกษาข้อมูลหลักสูตรร่วมกัน และร่วมหารือการทำ MOU ระหว่างองค์กรในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา องค์ความรู้ เทคโนโลยี และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ต่อไป อีกทั้งยังได้รับโอกาสในการเข้าเยี่ยมชม college of materials science and technology ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งห้องปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์ชิ้นส่วนยานอวกาศเป็นหนึ่งในส่วนที่น่าสนใจมากที่สุด โดยในห้องปฏิบัติการนี้นักศึกษาและนักวิจัยสามารถทดลองและพัฒนาชิ้นส่วนยานอวกาศได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรม ในระหว่างการเยี่ยมชม NUAA ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม Nanjing Quality Inspection Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคิดค้นการทำวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเข้าเยี่ยมชม Nanjing Quality Inspection Institute เป็นโอกาสที่ดีในการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทดสอบคุณภาพ และความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง