ประชุมพิจารณาข้อมูลกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 (29 พฤศจิกายน 2566)

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมพิจารณาข้อมูลกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและพิจารณาข้อมูลรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 ฯลฯ