ประชุมการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 2024 (24 พฤศจิกายน 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 595 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 2024 และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งวาระเพื่อทราบ

จากนั้นนำเสนอวาระการประชุมโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน แก่ประธานหลักสูตร เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 2024 และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย