อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP (17 พฤศจิกายน 2566)

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคาร 11 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล

จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนการหาแหล่งทุนในการประกอบการ ของผู้ประกอบการ โดย นางสาวกัลปังหา เฟอร์เรีย ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสกลนคร ให้กับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏและการสร้างองค์ความรู้การวางแผนระบบกลไกลในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งต่อผลิตภัณฑ์สู่ตลาด และเพิ่มแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ ฯลฯ