ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2567 (4 ตุลาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 599 เข้าชม

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม จากนั้นเสนอวาระเพื่อพิจารณา โดย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 1. โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (1 หลักสูตร 1 ชุมชน) 2. โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (โครงการเด่น 15 หน่วยงาน)