ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (29 กันยายน 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 428 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (1123 – 1124) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการบรรยายการจัดทำแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ