ประชุมเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (7 สิงหาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 4006 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิดปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ ร่วมกับรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป