อบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่มืออาชีพ (24 กรกฎาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 585 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สำนักงานอธิการบดี โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่มืออาชีพ 

จากนั้นบรรยายพิเศษ เรื่อง การนำทักษะและเครื่องมือวิศวกรสังคมไปปรับประยุกต์กับงาน โดย นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะ พัฒนางานสู่มืออาชีพให้กับบุคลากรภายใน สำนักงานอธิการบดี