อบรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 163 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญ นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย 1. นายปรีชา ศรีวิไล หัวหน้างานบริหารทั่วไป 2. นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นวิทยากร การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร การผลิตบัณฑิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด