ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (5 กรกฎาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 691 เข้าชม

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมการถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากนั้น ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน (มิถุนายน 2566) และถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล พร้อมตอบข้อซักถาม ของผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนจากทุกส่วนราชการ ฯลฯ เพื่อให้ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด