ประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวนเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (29 มิถุนายน 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 465 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักงานอธิการบดี โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เชิญผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวนเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลการทบทวนภารกิจและโครงการหลักของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวนเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน (มิถุนายน 2566)