ประชุมปรึกษาหารือโครงการครามสกลนคร เพื่อของบประมาณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 18 เมษายน 2566

เผยเเพร่เมื่อ 472 เข้าชม

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น. อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล ประชุมปรึกษาหารือโครงการครามสกลนคร เพื่อของบประมาณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร