อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง (25 – 26 มีนาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 1477 เข้าชม

วันที่ 25 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญรองคณบดีฝ่ายแผน ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน หัวหน้าสำนักงานและผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวต้อนรับวิทยากร จากนั้นเป็นการบรรยาย แนวคิดและหลักการของการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงาน (SIA) กับงานพัฒนา การใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางสังคม (SIA) การใช้เครื่องมือแบบบูรณาการศาสตร์ และการกำหนดตัวชี้วัดทางด้านสังคม การใช้เครื่องมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) กับโครงการวิจัยและพัฒนา และ การแปลงคุณค่าทางสังคมเพื่อเตรียมคำนวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ฯลฯ โดยวิทยากร คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการโดยใช้โครงการต่างๆ เป็นกรณีศึกษา วิทยากรหลักโดย คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรกระบวนการ
1. คุณอุมัยย๊ะ ลูดิง ผู้ช่วยนักวิจัย
2. คุณนูรีมะห์ ลูดิง ผู้ช่วยนักวิจัย
3. คุณเสกสรรค์ ว่องวัฒนาศิลป์ ผู้ช่วยนักวิจัย
4. คุณอาซีม๊ะ ดามาลอ ผู้ช่วยนักวิจัย