ประชุมคณะอนุกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank และ THE World วันที่ 1 มีนาคม 2566

เผยเเพร่เมื่อ 425 เข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank และ THE World
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนักศึกษา ชัั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลด
2. คู่มือการกรอกแบบสำรวจ student quentionnaires 2022 ดาวน์โหลด
3. แบบเก็บข้อมูล The World University Ranking 2023 Sakon Nakhon Rajabhat University ดาวน์โหลด   ส่งกองนโยบายและแผนภายใน 10 มีนาคม 2566
4. คำสั่งคณะกรรมการ U-Multirank ดาวน์โหลด
5. โครงการพลิกโฉมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุขภาวะและยั่งยืน (Reinvent University for Sustainable Wellbeing Community Development) ดาวน์โหลด
6. รหัสโครงการ ดาวน์โหลด