ฝึกอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 487 เข้าชม

       สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ด้วยระบบประชุมทางไกล
Zoom Cloud Meetings  ดาวน์โหลดเอกสาร