ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ SDGs (28 พฤศจิกายน 2565)

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชิญประธานกรรมการทั้ง 17 เป้าหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ (SDGs) ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ (SDGs) ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น