ประชุมเตรียมหารือจัดนิทรรศการโครงการ U2T for BCG (6 ตุลาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 697 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. กองนโยบายและแผน โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญประธานตำบล ทั้ง 51 ตำบลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมเตรียมหารือจัดนิทรรศการโครงการ U2T for BCG ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร