ประชุมหารือการบันทึกข้อมูลชุมชน (25 สิงหาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 715 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการบันทึกข้อมูลชุมชน กับผู้ตรวจสอบข้อมูลรายจังหวัด (อว.ส่วนหน้า) และผู้ดูแล หน่วยงาน (CIO) ที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลชุมชน กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในประเด็นหารือการบันทึกข้อมูลชุมชน เพื่อติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลชุมชน ฯลฯ