ประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 สิงหาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 837 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ ทุกคณะ เข้าประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียด การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฯลฯ