ประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (4 สิงหาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 766 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดในส่วนของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมายและโครงการหลักให้ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกส่วนราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ