ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 4 กรกฎาคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ 770 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญประธานตำบล ทั้ง 51 ตำบล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกตำบลทราบรายละเอียดเป้าหมายและแผนการดำเนินโครงการฯ และแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ฯลฯ