ประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 มิถุนายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 295 เข้าชม

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) รวมทั้งประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของจังหวัดที่รับผิดชอบ ฯลฯ