ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (28 มิถุนายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 1142 เข้าชม

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองนโยบายและแผน เชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี/สำนักงานผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ ทุกคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากนั้นชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯลฯ โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ