ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (14 ธันวาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 1144 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยเชิญคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และชี้แจงหลักเกณฑ์การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ซึ่งจะดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (SNRU KM share & learn 2021) ในวันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นี้