ประชุมพิจารณาโครงการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 ตุลาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 624 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมพิจารณาโครงการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการพิจารณาโครงการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565