ตอนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (19 ตุลาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 1503 เข้าชม

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสกลนคร รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยท่าน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งนี้ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้น
เป็นการรายงานตามประเด็นดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์โควิด – 19 โดย รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด – 19 โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
3. การขับเคลื่อนวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และการรายงานผลการดำเนินโครงการโดยนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร