ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 1 Powerpoint ประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 2 รายละเอียดโครงการจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
บัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3 รายละเอียดโครงการจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการและจากการบริหารสินทรัพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4 รายละเอียดโครงการจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินรายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารอเนกค์ประสงค์ ภูพานเพลซ

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารอเนกค์ประสงค์ ภูพานเพลซ ดาวน์โหลด

*** 🙂 ช่องทาง : เข้าวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม/โครงการ

*** 🙂 แบบฟอร์มขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้