ประชุมกิจกรรมการสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ Times Higher Education (3 กันยายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 1565 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมกิจกรรมการสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ Times Higher Education ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลข้อซักถาม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อรับฟังคำแนะนำ ในการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้แทน Times Higher Education ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ โปรแกรม ZOOM ร่วมกันกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร