ประชุมหารือการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดร่วมกับหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (3 กันยายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 795 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมหารือการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนา จังหวัดร่วมกับหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยเชิญ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด ประจำจังหวัดสกลนคร เข้าประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ โปรแกรม ZOOM ร่วมกัน