ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมการสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussions) (2 กันยายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 963 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมการสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ Times Higher Education ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการชี้แจงประเด็นขอซักถามกิจกรรมการสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ Times Higher Education โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถามร่วมกัน ฯลฯ