ประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 สิงหาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 413 เข้าชม

ประชุมปรึกษาหารือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร