ผลการจัดการความรู้ และการจัดนิทรรศการ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด
 
1) กิจกรรมการประกวดผลงานการจัดการความรู้ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีผลงานที่เป็นเลิศ
เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้  

1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

      เรื่อง แหล่งเรียนรู้งานศาสตร์พระราชาสู่โคก-หนอง-นา โมเดล เพื่อการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน

        การจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตร (แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร โคก-หนอง-นาโมเดล) ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน เป็นการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตร แก่นักศึกษาทั้งภายในคณะและภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

        เรื่อง น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน

        – น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้

     1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

   2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

   3) มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้

    4) เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”

 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง การบริหารจัดการโครงการด้านการเบิกจ่าย

        – บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถนำคู่มือไปใช้ในเรื่องการบริหารจัดการโครงการด้านการเบิกจ่าย และมีการเผยแพร่คู่มือที่เป็นในรูปแบบเอกสารและช่องทางอื่นๆ เช่น ทางเว็บไซต์,ไลน์,เฟสบุ๊ค  เพื่อให้บุคลากรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

       เรื่อง การประเมินผลโครงการ

  • บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถนำคู่มือไปใช้ในเรื่อง การประเมินผลโครงการ และมีการเผยแพร่คู่มือที่เป็นในรูปแบบเอกสารและช่องทางอื่นๆ เช่น ทางเว็บไซต์, ไลน์,เฟสบุ๊ค  เพื่อให้บุคลากรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น     2) ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง “เทคนิคการจัดการความรู้ให้หน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ”
         ดาวน์โหลด

โครงการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. บันทึกขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด2. กำหนดการจัดนิทรรศการ ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวด   กำหนดส่งภายในวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลด
4. หลักเกณฑ์การพิจารณา ดาวน์โหลด
5. แผนผังการจัดนิทรรศการ ดาวน์โหลด