ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 มีนาคม 2563)

เผยเเพร่เมื่อ 1555 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 10 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร