การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) (5 สิงหาคม 2563)

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ขึ้น ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ร.ดร.วิลาศ วูวงศ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมแนวคิดในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร