ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 กรกฎาคม 2563)

เผยเเพร่เมื่อ 1722 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ4ปี และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564