ประชุมจัดทำงบประมาณภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา reinventing university System (18 กุมภาพันธ์ 2563)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูพาน ชั้น 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร