ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 (6 พฤศจิกายน 2562)

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และ ผอ.เกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 6 พฤจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร