มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ ณ กองนโยบายและแผน (28 ตุลาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 1836 เข้าชม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางเสาวนีย์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองกลาง นำคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ สำหรับพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ โดยมีท่าน รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการวางแผนและงบประมาณ ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูล และตอบข้อสงสัย