การจัดทำคำขอตั้งแผนบูรณาการพื้นที่ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 1136 เข้าชม

การจัดทำคำขอตั้งแผนบูรณาการพื้นที่ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

1. คำชี้แจง การจัดทำร่างข้อเสนอโครงการแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560- 2565 ฉบับทบทวน

3. ใบปะหน้า ร่างข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการ

4. เอกสาร 1 Project Idea ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. เอกสาร 2 แผนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 แผน

ส่งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562