แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 1516 เข้าชม
  • แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
  • อว 0621.01 (2)/ว 16 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ สำหรับคณะ/สำนัก/สถาบัน ดาวน์โหลด