ร่วมต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนครติดตามสอดส่องแผนงาน ตามงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 กรกฎาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 1847 เข้าชม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) และนางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร นำโดยนายนิพนธ์ มุลเมืองแสน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ และคณะ ได้ติดตามสอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการกลางทางปศุสัตว์เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อในกลุ่มจังหวัดสนุก ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการปฏิบัติ และการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร