หัวข้อข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประเมินตนเองกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารประกอบการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 และการจัดทำข้อมูลประประกอบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

การดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และบันทึกสถานะการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการประชุม เรื่องการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 เรื่อง การดำเนินงานการเปลี่ยนตำแหน่ง และการดำเนินงานการประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ​ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และบันทึกสถานะการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62)

เอกสารทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)