หัวข้อข่าว

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 311/2560

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 309/2560

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 308/2560

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 307/2560

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 306/2560

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 343/60

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 342/2560

ประกาศการจ่าวจ่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. 2556

นำส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร

การจัดทำข้อมูลความต้องการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564