หัวข้อข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ – แบบปกติ และในกรณีที่ไม่ใช่การอบรม

การเสนอโครงการของบประมาณจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)

เอกสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Business Continuity Plan – BCP) 2563

ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการประชุม โครงการ อว สร้างงาน ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ อว สร้างงาน เฟส 2

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563