เอกสารประกอบการประชุมกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 – 2565

เผยเเพร่เมื่อ 1243 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 – 2565
➡ คู่มือจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ พ.ศ. 2562 -2565 ➡ ดาวน์โหลด

การจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

ส่ง วัน/เดือน/ปี การดำเนินการ/ข้อมูลที่ส่ง/วิธีการส่ง ผู้รับผิดชอบ

4 เมษายน 2562

 

 

 

 

คณะส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรใหม่)
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามบันทึกข้อความสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน ที่ ศธ 0542.11/ว 47 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมข้อมูลจำนวนนักศึกษาและแผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 – 2565 (ส่งหนังสือนำส่ง+ข้อมูล+ ส่งไฟล์ข้อมูลทาง
E-mail: Panumas.b@snru.ac.th)
1) แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 – 2565 (ยกเว้นรายวิชาเลือกเสรี) ดาวโหลด2)  จำนวนนักศึกษาและแผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 – 2565  ➡ ดาวน์โหลด NEW3) จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิชา (ส่งหนังสือนำส่ง +ข้อมูล+ ส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail: plan@snru.ac.th)

 

 

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายภาณุมาศ  บุตรศรีผา
IP PHONE 20

 

กองนโยบายและแผน นายสายัณห์ พ่อครวงค์
IP PHONE 173

9 -10 เมษายน 2562 กองนโยบายและแผนประมวลผลและส่งกลับให้คณะยืนยันภาระงานสอน (สายวิชาการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 พร้อมทั้งจัดทำคุณสมบัติบุคลากรเพิ่มใหม่ พ.ศ. 2562 – 2565(กองนโยบายและแผนส่งหนังสือแจ้งคณะยืนยันข้อมูลและจัดทำข้อมูล)
1) ภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

2) คุณสมบัติบุคลากรเพิ่มใหม่ พ.ศ. 2562 – 2565
ดาวโหลด (update ข้อมูล ณ 23 เมษายน 2562)

กองนโยบายและแผน

ภานุวัฒิ ศักดิ์ดา (อาร์ท)
IP PHONE 173

 

 

 

18 เมษายน 2562

 

คณะส่งข้อมูล ดังนี้ (ส่งหนังสือนำส่ง+ข้อมูล+ ส่งไฟล์ข้อมูลทาง
E-mail: plan@snru.ac.th)
– ภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
– คุณสมบัติบุคลากรเพิ่มใหม่ พ.ศ. 2562 – 2565
กองนโยบายและแผน
นายภานุวัฒิ  ศักดิ์ดา
IP PHONE 173